ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY STARTERS

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  2. Communitystarters: een samenwerkingsverband tussen FreshFuture en BMH bv gevestigd te Haarlem/Amsterdam;
  3. Afnemer: de partij, al dan niet een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die, al dan niet op basis van een overeenkomst, in een rechtsverhouding staat met Communitystarters.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Communitystarters en de Afnemer.
  5. Product: de door Communitystarters aangeboden producten en/of diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen/overeenkomsten waarbij Communitystarters partij is.

2.2 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op de rechtsverhoudingen/ overeenkomsten waarbij Communitystarters partij is, waaronder die van de Afnemer, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van Communitystarters, maar ook ten behoeve van haar samenwerkingspartners, alle personen die voor Communitystarters werkzaam zijn en/of alle (rechts)personen die door Communitystarters zijn ingeschakeld.

2.4 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op en onverminderd de informatie en voorwaarden zoals van tijd tot tijd door Communitystarters wordt bekendgemaakt op haar website of in andere van haar afkomstige documentatie. Bij strijdigheid met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

2.5 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6 Indien één of meer van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en dienen de nietige of vernietigde bepalingen zodanig te worden uitgelegd, dat zij de inhoud van deze bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.

2.7 Communitystarters behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van Communitystarters, zowel mondeling, schriftelijk, als langs elektronische weg (zoals via internet), zijn vrijblijvend.

3.2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Alle betalingen aan Communitystarters dienen zonder korting, verrekening of schuldvergelijking te geschieden door bijschrijving op de bankrekening van Communitystarters, telkens binnen de termijn als bepaald in de overeenkomst en/of als vermeld op de factuur. Bij gebreke van een dergelijke termijn, dient de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Communitystarters.

4.2 Door Communitystarters van de Afnemer ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door de Afnemer vermelde strekking van de betaling.

4.2 Bij niet tijdige of onvolledige voldoening van enig opeisbaar bedrag is de Afnemer na aanmaning over het achterstallige bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de Afnemer in verzuim is tot en met de dag van betaling, te vermeerderen met de werkelijk door Communitystarters verschuldigde kosten voor rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, met een minimum van 15 % van de hoofdsom.

 

Artikel 5. Beëindiging rechtsverhouding en overdraagbaarheid

5.1 Communitystarters zal gerechtigd zijn alle rechtsverhoudingen / overeenkomsten met de Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen door ontbinding of opzegging, dan wel haar verplichtingen op te schorten, zonder enige (schade)vergoeding of restitutie van door de Afnemer betaalde gelden verschuldigd te zijn, ingeval: (i) de Afnemer in verzuim is ter zake enige verplichting jegens Communitystarters; (ii) de Afnemer op zijn activiteiten van toepassing zijnde wet –en/of regelgeving overtreedt; (iii) de Afnemer in faillissement of surseance van betaling komt te verkeren, dan wel op hem de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt; of (iv) de meerderheid van de zeggenschap in of van de activiteiten van de Afnemer overgaat op een derde.

5.2 Ingeval Communitystarters gebruik maakt van de bevoegdheid als genoemd in het voorgaande lid, zal de Afnemer van haar kant niet ontslagen zijn uit haar bestaande verplichtingen uit hoofde van de rechtsverhouding/overeenkomst.

5.3 Rechtsverhoudingen/overeenkomsten tussen Communitystarters en de Afnemer zijn niet overdraagbaar door de Afnemer aan derden, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Communitystarters.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid Communitystarters

6.1 Indien Communitystarters aansprakelijk is jegens de Afnemer, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding, welke aan Communitystarters verschuldigd is ter zake van de overeenkomst welke tot de aansprakelijkheid aanleiding heeft gegeven. Aansprakelijkheid van Communitystarters voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder gederfde omzet en/of winst, is volledig uitgesloten.

6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervallen alle mogelijke aanspraken jegens Communitystarters indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Communitystarters binnen één jaar nadat de Afnemer bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van Communitystarters. Alle mogelijke aanspraken jegens Communitystarters vervallen in ieder geval door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur ter zake van de desbetreffende overeenkomst/rechtsverhouding.

 

Artikel 7. Geldigheid voorwaarden

Voor zover één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar blijken te zijn, verjaart en vervalt een beroep op vernietiging van een bepaling daaruit één (1) jaar nadat de overeenkomst / rechtsverhouding met Communitystarters tot stand is gekomen.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen Communitystarters en de Afnemer wordt beheerst door Nederlands recht. De burgerlijke rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Communitystarters en de Afnemer kennis te nemen, met dien verstande dat Communitystarters bevoegd blijft de Afnemer in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Communitystarters en de Afnemer kennis te nemen.

 

Artikel 9. Vergoeding en betaling

9.1 De Afnemer is gehouden tot betaling aan Communitystarters van de op hem van toepassing zijnde contractueel overeengekomen vergoeding.

9.2 Alle door Communitystarters gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

 

  1. Overmacht

10.1 Communitystarters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Communitystarters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt voor een periode van 3 maanden hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij verplicht zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

 

De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Communitystarters: www.communitystarters.nl